Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden voor verkoop (hierna ook wel genoemd: Verkoopvoorwaarden) worden de hierna
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context
anders blijkt:
a. ‘MABA Waterland BV’: de gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden, weten Aannemingsmaatschappij MABA Waterland BV
B.V. (hierna “MABA Waterland BV”) gevestigd aan de Signaal 37, 1446 WT te Purmerend,
ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 64526887 en/of één
of meer van haar dochtermaatschappijen, respectievelijk een combinatie waarin door die
vennootschap(pen) wordt deelgenomen;
b. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie MABA Waterland BV Goederen levert, voor wie MABA Waterland BV een
Werk uitvoert, danwel met wie MABA Waterland BV een Overeenkomst aangaat of MABA Waterland BV in
bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
c. ‘Overeenkomst’ : de wilsovereenkomst tussen MABA Waterland BV en de Opdrachtgever;
d. ‘Goed’ / ‘Goederen: Zaken en vermogensrechten en alle werkzaamheden en diensten, verband houdende met
de levering van een goed;
e. ‘Werk’: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een
arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij MABA Waterland BV betrokken is.
2.2 De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden volledig van
kracht.
2.5 Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden en de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst, prevaleren de (overige) bepalingen in de Overeenkomst.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Elke aanbieding van MABA Waterland BV is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. die bij een
verzoek om aanbieding verstrekt zijn door of vanwege de Opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk
schriftelijk het tegendeel is bepaald. Opdrachtgever staat in voor de door hem verstrekte gegevens.
3.2 Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt voor alle aanbiedingen van MABA Waterland BV een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie voor afroep van Goederen wordt geoffreerd, dienen de
geoffreerde prijzen slechts als richtprijs te worden gehanteerd. De daadwerkelijk door MABA Waterland BV te factureren prijs van het totaal geleverde Goed en/of Werk zal (naderhand) aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht MABA Waterland BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Kennelijke fouten, verschrijvingen of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen
en tekeningen binden MABA Waterland BV niet.
3.6 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn,
geven slechts een algemene voorstelling van het aangeboden Goed en/of het Werk.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is
bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen.
4.2 Bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties toegestaan.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke levering van het Goed of
de uitvoering van het Werk noodzakelijk is het in de Overeenkomst opgenomene te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal
hebben en/of een wijziging in het tijdstip en de termijnen betekent, zal MABA Waterland BV de Opdrachtgever hierover inlichten.

 

Artikel 6 Mededelingen, gegevens en opgaven

De mededelingen, gegevens en opgaven door MABA Waterland BV gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn vrijblijvend en voor MABA Waterland BV nimmer bindend, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n) van alle informatie c.q. gegevens, afkomstig
van MABA Waterland BV, die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst ter kennis zijn of worden gebracht en die
bedrijfsgevoelig zijn, de marktpositie en/of concurrentiepositie van MABA Waterland BV kan verslechteren danwel als zodanig door MABA Waterland BV als nadelige verspreiding van gegevens wordt beschouwd.

 

Artikel 8 Prijzen en prijswijzigingen

8.1 De door MABA Waterland BV opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en andere heffingen en/of belastingen van overheidswege.
8.2 De prijs voor leveringen van Goederen betreft levering franco gelost en bevat indien van toepassing
verwerking, behoudens die gevallen waarin dit in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald.
8.3 MABA Waterland BV is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de Overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging de objectieve resultante is van een of meer kostprijs bepalende elementen van de producten en/of diensten zoals overheidsheffingen, algemene prijsverhogingen in grondstoffen, energie, valuta’s e.d. Deze verhoging geldt dan voor die delen van de Overeenkomst die, ten tijde van die verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. MABA Waterland BV zal deze verhoging voor de (deel)leveringen waarop deze verhoging betrekking heeft aan Opdrachtgever meedelen.

 

Artikel 9 Levertijd, Aanvang werkzaamheden Werk

9.1 De levering van een Goederen c.q. de start van uitvoering van het Werk vangt aan op het laatste van de
navolgende momenten:
a. de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst;
b. de dag dat MABA Waterland BV beschikt over alle voor de levering van de Goederen en/of de uitvoering van het Werk noodzakelijke bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), vergunningen,
ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen etc.;
c. de dag van aanvang zoals opgenomen in de Overeenkomst;
d. of de dag van ontvangst door MABA Waterland BV van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 13 van deze Verkoopvoorwaarden.
9.2 Als tijdstip van levering van het Goed geldt het moment dat het Goed op de afgesproken locatie is afgeleverd.
Als tijdstip van oplevering van het Werk geldt het moment dat MABA Waterland BV te kennen heeft gegeven dat het Werk klaar is om te worden opgeleverd.
9.3 MABA Waterland BV is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.4 De (op)levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
toerekenbare overschrijding van de (op)levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn.
9.5 De (op)levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
werkomstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden, door een
gebeurtenis die buiten de macht van MABA Waterland BV ligt en niet aan haar kan worden toegeschreven, wordt de (op)levertijd zodanig verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is en is MABA Waterland BV voor de overschrijding van de (op)levertijd geen schadevergoeding en/of (de in Overeenkomst opgenomen contractuele) boete verschuldigd.
Tevens heeft MABA Waterland BV het recht indien door omstandigheden buiten de wil van MABA Waterland BV de Goederen niet (tijdig) naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, of daar kunnen worden afgeleverd, de Goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.

 

Artikel 10 Transport en lossing

10.1 Het transport en het lossen van Goederen geschiedt voor rekening en risico van MABA Waterland BV (levering franco werk) tenzij anders overeengekomen.
10.2 Direct bij het lossen van de Goederen zal MABA Waterland BV een afleveringsbon aanbieden, teneinde die door een daartoe vanwege Opdrachtgever gemachtigde voor akkoord te laten tekenen. Ondertekening van de
afleveringsbon betekent goedkeuring van de geleverde Goederen en ontslaat MABA Waterland BV van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, in het bijzonder deze Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 11 Emballage

11.1 Eenmalig bruikbare emballage zal door MABA Waterland BV niet worden teruggenomen.
11.2 MABA Waterland BV heeft het recht – te hare keuze – meermalen bruikbare emballage al dan niet terug te nemen.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle geleverde en nog te leveren Goederen blijven uitsluitend eigendom van de MABA Waterland BV, totdat alle
vorderingen die MABA Waterland BV op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
12.2 Zolang de eigendom van de Goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag hij de zaken niet verpanden
of aan derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van MABA Waterland BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van Goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal
verkrijgen.
12.3 Opdrachtgever is verplicht de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MABA Waterland BV te bewaren.
12.4 MABA Waterland BV is gerechtigd de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de Opdrachtgever gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal MABA Waterland BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Goederen en/of ter uitvoering van de rechten van MABA Waterland BV.
12.5 Dit eigendomsvoorbehoud is mede bedongen met inbegrip van schade ter zaken van eventueel te lijden
wederverkoopverlies en alle kosten die door MABA Waterland BV geleden worden als gevolg van de niet-nakoming van de
overeenkomst.
12.6 De voorgenomen leden laten de overige aan MABA Waterland BV toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 13 Betaling en zekerheidstelling

13.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs
plaatsvinden bij de verkoop en levering van Goederen en/of het uitvoeren van de Werk volgens de termijnen
vermeld in de Overeenkomst. De betaling van de overeengekomen prijs dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
13.2 Indien MABA Waterland BV goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is
MABA Waterland BV gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. MABA Waterland BV heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, of de Opdrachtgever een zekerheid te laten stellen.

 

Artikel 14 Keuring

14.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de Goederen en het Werk te inspecteren, te keuren of te
beproeven, waar deze zich ook bevinden, met dien verstanden dat dit dient plaats te vinden vóórdat vermenging
van de geleverde Goederen met materiaal van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de producten
heeft plaatsgevonden.
14.2 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij uitstel
of herhaling van een inspectie, keuring of beproeving komen de kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van
degene aan wie het uitstel of herhaling is toe te rekenen.
14.3 Het reclameren naar aanleiding van de inspectie dient te geschieden binnen één werkdag na het tijdstip van
levering.

 

Artikel 15 Garantie

15.1 MABA Waterland BV garandeert dat het geleverde Goed en/of het Werk beantwoordt aan de Overeenkomst.
15.2 Indien en voor zover de hoedanigheid van het Goed en/of het Werk niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan
Opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de branche
normaal en gebruikelijk is.
15.3 Indien schriftelijk is overeengekomen dat MABA Waterland BV voor (onderdelen van) door haar geleverde Goederen en/of het Werk een garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat zij voor haar rekening tijdens een
garantieperiode van maximaal 6 maanden na levering van het Goed en/of het Werk optredende gebreken,
waarvan Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die duidelijk te wijten zijn aan MABA Waterland BV, op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal herstellen danwel vervangen.
15.4 De garantieaanspraken komen te vervallen indien:
a. aan het geleverde Goed en/of het Werk andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen
van de Overeenkomst bekend was;

b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MABA Waterland BV tijdens de uitvoering of de garantieperiode door
Opdrachtgever en/of derden reparaties of andere werkzaamheden aan het Goed en/of het Werk zijn verricht;
c. het geleverd Goed en/of het Werk niet op de daarvoor bestemde wijze is gebruikt;
d. de Opdrachtgever jegens MABA Waterland BV niet heeft voldaan aan zijn verplichting(en) van de Overeenkomst;
e. er schade optreedt aan het Goed en/of het Werk door een omstandigheid die niet te wijten is aan MABA Waterland BV,
danwel er sprake is van een situatie van overmacht.
15.5 Elke aanspraak op garantie ter zake van bepaalde gebreken vervalt indien:
a. niet uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk en gemotiveerd na constatering van het gebrek is gereclameerd;
b. de Opdrachtgever MABA Waterland BV niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de aanspraak op de garantie te
onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen.
15.6 De kosten van onderzoek door MABA Waterland BV naar vermeende gebreken komen ten laste van de MABA Waterland BV, tenzij blijkt dat er geen gebrek aanwezig is waarvoor garantie is verleend.
15.7 MABA Waterland BV is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van het Goed of montagewerkzaamheden
overeengekomen prijs, c.q. de opdrachtsom van het Werk.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van MABA Waterland BV uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de
overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de in artikel 15 van deze Verkoopvoorwaarden omschreven
garantieverplichtingen.
16.2 MABA Waterland BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden
toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 van deze Verkoopvoorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of
vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
16.3 MABA Waterland BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.4 MABA Waterland BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, die:
a. ontstaat door of tijdens de levering van het Goed en/of de uitvoering van het Werk aan kabels, buizen of
leidingen, indien en voor zover door of vanwege de Opdrachtgever geen volledige of juiste gegevens zijn verstrekt
over de ligging daarvan;
b. ontstaat door of in verband met vervoer, aanvoer, opslag en/of afvoer van schadelijke stoffen c.q. van schadelijk
afval;
c. verband houdt met de gesteldheid (daaronder begrepen eventuele verontreiniging) van het terrein waarin,
waaraan of waarop MABA Waterland BV de levering van het Goed en/of het Werk uitvoert, ongeacht het tijdstip waarop en de oorzaak waardoor deze verontreiniging is ontstaan, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van MABA Waterland BV;
d. het gevolg is van daden of nalatigheden van ondergeschikten van MABA Waterland BV dan wel andere personen, die door of vanwege haar te werk zijn gesteld;
e. het gevolg is van onvolledigheid of onjuistheden in (onderdelen van) ontwerpen die door of vanwege de
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van materialen;
MABA Waterland BV is niet gehouden deze (onderdelen van) ontwerpen te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen;
f. het gevolg is van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van
door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
16.5 MABA Waterland BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen welke volgen uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.
16.6 MABA Waterland BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de
Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten op de locatie waar
MABA Waterland BV de Overeenkomst dient uit te voeren door de Opdrachtgever voor de aanvang van de door MABA Waterland BV te verrichten werkzaamheden.
16.7 Met betrekking tot alle personen en alle goederen geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht
en/of op het (bedrijfs)terrein van MABA Waterland BV en/of op het terrein waar MABA Waterland BV werkzaamheden verricht, het uitdrukkelijk beding, dat MABA Waterland BV voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft goederen) in geen geval aansprakelijk is, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurder(s) persoonlijk.
16.8 Mocht MABA Waterland BV door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor MABA Waterland BV ingevolge deze Verkoopvoorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, dan is de Opdrachtgever verplicht MABA Waterland BV voor dergelijk schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en haar schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten die door haar daardoor mochten ontstaan.
16.9 MABA Waterland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van MABA Waterland BV in, de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden c.q. Goederen moeten worden geleverd.
16.10 De eventuele aansprakelijkheid van MABA Waterland BV voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde
Goederen en/of het Werk, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
16.11 De aansprakelijkheid van MABA Waterland BV is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur
van MABA Waterland BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
16.12 De in bovenstaande leden voor MABA Waterland BV zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van
aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten,
ieder ander die door haar in het kader van de Overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij
geleverde Goederen en/of onderdelen betrekt en/of Werk laat uitvoeren, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 17 Tegemoetkomingen en schadevergoeding door Opdrachtgever

Indien Opdrachtgever niet meer (tijdig) voldoet aan één of meer van de in de Overeenkomst of de
Verkoopvoorwaarden omschreven verplichting(en), heeft MABA Waterland BV het recht op een verlenging van de levertijd en/of een schadevergoeding van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van MABA Waterland BV heeft MABA Waterland BV het recht om, naar zijn keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen, zonder dat MABA Waterland BV tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden is. Voor zover MABA Waterland BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MABA Waterland BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 19 Ontbinding en opschorting

19.1 MABA Waterland BV is naast hetgeen hiervoor opgenomen in artikel 17 bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de Overeenkomst MABA Waterland BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geven dat de Opdrachtgever, ondanks een eventuele zekerheidsstelling, de verplichtingen niet zal nakomen.
d. indien aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
e. indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
g. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.2 In geval van opschorting of ontbinding wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek
van ten gevolge van de opschorting door MABA Waterland BV bespaarde kosten, en heeft MABA Waterland BV het recht om betaling te verlangen van de door haar ter uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde, in bewerking genomen en
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en Goederen, zulks tegen de waarde die daaraan in
redelijkheid kan worden toegekend. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever voorts verplicht om na betaling
van in dit lid vermelde verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
MABA Waterland BV het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.
19.3 In geval de Opdrachtgever na ontbinding van de Overeenkomst de door hem van MABA Waterland BV ontvangen
Goederen restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 20 Diversen

20.1 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd
– verband houdende met de Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het
gevolg zijn of daarmee verband houden zullen worden beslecht door overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van partijen om bij de bevoegde
burgerlijke rechter in kort geding alsmede voor het nemen van conservatoire maatregelen een zaak aanhangig te
maken, alsmede om in onderling overleg per individueel geschil overeen te komen dat dit in eerste aanleg zal

worden beslecht door de ter zake bevoegde burgerlijke rechter, onverminderd het recht van partijen op hoger
beroep en/of cassatie .
20.2 Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg
zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Opdrachtgever aldaar woonplaats
heeft dan wel aldaar gevestigd is.
20.3 Deze Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via de website http://www.mabawaterland.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij versies van deze Verkoopvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de
Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze Verkoopvoorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos
aan de verzoeker worden toegezonden.