CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Het beperken van de uitstoot van CO2 is een steeds belangrijker onderwerp. Vooral bedrijven kunnen het goede voorbeeld geven met het verminderen van de broeikasgassen. Het beleid van MABA Waterland is er naar om hier ook aan bij te dragen.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail, gevolgd de overheid, heeft dit opgezet om bedrijven te belonen die milieubewust opereren. Hoe meer je bijdraagt, hoe meer kans op gunning van een project.

Op deze pagina laten we zien hoe MABA Waterland inspeelt op de CO2 reductie.

Momenteel is MABA Waterland bezig met het behalen van de CO2 prestatieladder niveau 3. Het niveau is onderverdeelt in 4 elementen.

  1. Inzicht in energieverbruik

Wij willen in 2030 8% CO2 reduceren ten opzichte van 2020 (basisjaar). We hebben een nieuwe inventarisatie van maatregelen gemaakt welke ons gaan helpen onze doelstelling te bereiken.

Voor 2023 geldt dat we dan al een reductie van 1% willen behalen op de uitstoot van het wagenpark.

  1. Reductie Nulmeting

Wij hebben voor komende jaren een reductieplan opgezet, waarin we met maatregelen onze doelen willen bereiken. In het CO2 reductieplan staan maatregelen die we al hebben genomen vanaf 2018 tot op heden en plannen voor de nabije en vergaande toekomst (2050 CO2 Neutraal). Maatregelen die onder andere genomen zijn:

– 100% groene stroom op kantoor

– Verwarmen door middel van stroom, geen gasverbruik!

– Deels vervanging van oude wagenpark

– Start traject Papierloos werken

– Energie zuinige middelen aangeschaft

– LED verlichting in het gehele pand.

 

Ambities voor de toekomst:

– Wagenpark vervangen naar 100% elektrisch of Waterstof als de technologieën dit toelaten

– Grondverzet materieel naar 100% elektrisch of Waterstof als de technologieën dit toelaten

– Rendementsverbetering op het aangenomen werk / processen optimaliseren Dit mede om meer diversiteit in de CO2 reductie te tonen.  Tot en met niveau 3 gaat immers een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten).

 

Reductie vanaf 2021-2023

Naast bovenstaande plannen en doelstellingen. Hebben we over 2023 gesteld dat we minimaal 1% besparing willen halen op Scope 1 van de CO2 Scope.

  1. Communicatie

Wij communiceren structureel met onze interne belanghebbenden zoals onze werknemers. Middels deze webpagina informeren wij u graag over ons CO2-reductieplan. Wij verwijzen voor meer informatie naar ons reductieplan of CO2 Emissierapportage die onderstaand te vinden is. Het reductieplan zullen we minimaal 1x per half jaar actualiseren en onderstaand bijwerken.

Ook hebben we hiervoor een communicatiematrix opgesteld die geldig is vanaf 2021 en is onderaan deze pagina te vinden.

  1. Initiatieven

We zijn sinds 2021 aangesloten bij Cumela. Op deze manier proberen wij meer kennis op te doen rondom CO2-reductie om ons steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Dit doen we door minimaal 1x per jaar deel te nemen aan een interactieve workshop.

‘Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumela leden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. ‘

* Scope 2 is altijd 0 i.v.m. 100% groene energie die wordt afgenomen.

 

* 01-06-2021, er is een lichte stijging in energie t.o.v. voorgaande jaren. Dit omdat er steeds meer weer op kantoor zijn gaan werken i.p.v. thuis. Daarnaast is het brandstof verbruik hoger doordat meer projecten zich buiten Noord-Holland bevinden.

* Tussenstand eind 2021 is hoger dan verwacht. Dit lag in de lijn der verwachting bij de tussentijdse beschouwing. Mede door toename aan werk is dit ontstaan. Ook zien we dat vervanging naar zuiniger materiaal nog een uitdaging gaat worden. Bijsturen op zuinig rijden etc gaat belangrijk worden.

* 1-10-2022, we zien voor 2022 met nog 3 maanden te gaan dat we goed op schema lopen. Aardgas en gas wordt bijna niet meer gebruikt. Diesel is wat aan het afnemen, daar en tegen stijgt het benzine verbruik wat. Ook hier geldt elektra is 100% groen en we zien dat het energieverbruik gelijkligt aan voorgaande jaren. Mogelijk met de aflopen maanden die wat zachter waren, is de verwachting dat ietss lager uitgekomen wordt dit jaar. Zuinig rijden gaat een thema worden. Dit wordt opgepakt tijdens de bijeenkomst met Cumela in november en in de volgende toolbox. Verder wordt voor 2022 gerekend met een gemiddelde van 6 fte in dienst, in tegenstelling met afgelopen maanden met 5 fte. De narekening hiervan wordt einde van het jaar gedaan.

 

Bron: https://www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2

Onderstaand onze bijbehorende documenten:

Reductieplan:

MBW_CO2reductieplan_R3.0_041022

Communicatiematrix:

MBW_Communicatiematrix_091221

Emissiefactoren:

MBW_CO2 emissiefactoren rapportages_R1.0_041022